Potní test – důležité upozornění na změnu provádění a změnu sazebníku

V novém sazebníku, který měl být vydán v polovině roku 2013 a má vstoupit v platnost od ledna 2014, bude jako jediná metoda provádění potního testu uveden Potní test: stimulace pocení a sběr potu do kapiláry.

Důvod: dosud prováděná metoda (kód 31110) bude zrušena, protože může být zatížena řadou chyb (fa­lešně negativní i falešně pozitivní výsledky) i rizikem popálení pacienta. Celosvětově se od ní ustupuje a za metodu volby je pokládán sběr potu do kapiláry označovaný jako Macroduct systém.

Nový výkon má v sazebníku omezení „S“ (specializovaná pracoviště), podmíněné certifikátem vystave­ným MZ ČR.

Následné stanovení koncentrace chloridů v potu zůstává stále jako samostatný výkon č. 81221 a nemění se.

 

Výhody nové metody: Standardizace, bezpečnost, eliminace chyb z odpařování, z vážení či z pipeto­vání. Velkou výhodou nového testu je to, že pracoviště vybavená speciálními analyzátory (např. Chloride analyzer 926) mohou výsledek potního testu sdělit několik minut po skončení iontoforézy. Pokud praco­viště nemají možnost přímého stanovení koncentrace chloridů z malého množství materiálu (cca 20 mikroL), lze bez problému pot z kapiláry zaslat v malé zkumavce, která je součástí vybavení, do Centra CF FN Motol, poštou.

 

Co je třeba udělat do konce roku 2013:

  1. Vybavení pracoviště:
    1.  nový zdroj pro iontoforézu (cena cca 75 000Kč). Tato investice je vratná, protože kód je koncipován tak, aby se náklady na zakoupení přístroje a materiálu vrátily
    2. spotřební materiál (pilogelové disky, sběrače potu se zavinutou kapilárou ad.).

 

  1. Absolvování dvoudenního kurzu v Centru CF ve FN Motol v Praze. Pracovník, který bude na svém pracovišti test provádět, musí být proškolen v nové metodice, seznámen se způsobem objednávání materiálu i se vším, co s novým testem souvisí. Splnění podmínek, resp. absolvování kurzu, bude účastníku stvrzeno certifikátem, vystaveným MZ ČR, opravňujícím k provádění nové metody, čímž bude splněno omezení „S“.

 

Kurz je bezplatný.

 

Přihlašovat se můžete již nyní, formulář přihlášky na adrese:
www.fnmotol.cz/odborna-verejnost/celozivotni-vzdelavani-nelekarskych-zdravotnickych/certifikovane-kurzy/

 

Školením provází sestra Eva Kinclová, tel. 224 432 272, e-mail

 

Je třeba, aby pracoviště, která mají s potním testem zkušenost a provádějí jej, na novou metodu přešla, aby neklesla dostupnost tohoto vyšetření a nezhoršila se tak diagnostika cystické fibrózy.

Text informovaného souhlasu pro pacienty dá k dispozici Centrum CF FN Motol.

 

Za pracovní skupinu CF:

MUDr. Veronika Skalická, Pediatrická klinika FN Motol, V Úvalu 84, 150 06, Praha 5.
E-mail: , tel. 702 000 082.

V Praze 23. 9. 2013