Primární prevence rizikového chování s názvem „(Ne)bezpečná škola! A pro koho?“

Datum konání: 18. a 19. listopadu 2014
Místo konání: Magistrát hlavního města Prahy
Web: www.pprch.cz

Konferenci pořádá Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, hlavní město Praha a sdružení SCAN.
Garantem konference je prof. M. Miovský, Ph.D.