Cíle

Hlavním cílem činnosti členů pracovní skupiny je dosáhnout ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost a lékaři pracujícími ve specializovaných centrech eliminace nebo alespoň modifikace rizikových faktorů ischemické choroby srdeční, především hypercholesterolemie, hypertenze, obezity a kouření, u dětí a adolescentů, kteří jsou zatíženi vysokým rizikem časné klinické manifestace aterosklerózy v dos­pělém věku.

Základním principem této činnost je dnes již dobře prokázaný předpoklad, že snížení kardiovaskulárního rizika dětí vede k poklesu kardiovaskulární morbidity a mortality dospělých.

Z definice „hlavního cíle“ vyplývá, že prvním opatřením k jeho dosažení musí být vyhledání, tedy screening rizikového jedince. Díky členům pracovní skupiny probíhá od roku 1992 „celostátní screening dětí a ado­lescentů rizikových z hlediska časné manifestace aterosklerózy“, a to podle nařízení vlády ČR 216/1992 Sb o Zdravotním řádu, v rámci povinných, preventivních prohlídek dětí a mladistvých. Podle tohoto nařízení je povinností každého praktického lékaře pro děti a dorost ověřit v rámci preventivní prohlídky v 5. a 13. roce dítěte jeho kardiovaskulární anamnézu (definice viz metodický pokyn) a dětem s pozitivní kardiovaskulární anamnézou poskytnout náležitá diagnostická a léčebná opatření (viz metodický pokyn).

K dalším cílům členů pracovní skupiny patří účast na odborných setkáních v Česku a v zahraničí, publi­kační aktivita v tuzemských i zahraničních odborných časopisech a účast na klinických studiích nových léčebných postupů a léků.