Stanoviska ČPS a doporučení

Stanoviska

Očkování

 

Doporučené postupy 

Prevence deficitu vitamínu D u dětí a mladistvých v ČR

je ke stažení zde.

Zásady tvorby Doporučených postupů schválených výborem ČPS upravuje Vnitřní předpis č. 2

 

Diagnostika a léčba život ohrožujícího krvácení (žok) u dětských pacientů v intenzivní a perioperační péči

jsou ke stažení zde.

Standardy péče o nemocné hemofilií

jsou ke stažení zde.

Standardy péče o pacienty s cystickou fibrózou

jsou ke stažení zde.

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

připravila Doporučený postup předoperačního vyšetření před adenotomií a tonzilektomií u dětí.
Dokument ke stažení zde.

Kontraceptiva a trombotické/tromboembolické příhody u dorostenek po kon­traceptivech

Vážené kolegyně/kolegové,
v posledních letech se množí zprávy z lůžkových dětských oddělení/klinik v ČR upozorňující na závažné trombotické/tromboembolické příhody u dospívajících dívek v souvislosti s užíváním hormonální antikon­cepce. K tomu, abychom mohli připravit doporučení – konsensus jak postupovat a co doporučovat, potře­bujeme více informací. MUDr. Ivana Hadačová z FN Motol proto připravila dotazník, který je ke stažení níže. Prosíme Vás proto o spolupráci při vyplnění dotazníku. Uvítali bychom, kdyby se někteří z Vás přihlá­sili do pracovní skupiny ad hoc, která bude data zpracovávat a podílela by se pak na formulaci doporuče­ní. Pokud jste ochotni spolupracovat, ale nemáte potřebné údaje k dispozici, můžeme Vaši pacientku vyšetřit v hematologické ambulanci FN Motol – po objednání na tel. 224 433 841. Zprávu o vyšetření pak zašleme na Vaši adresu a chybějící data v dotazníku sami doplníme. Předpokládáme, že dotazník si stá­hnete do svého počítače a po vyplnění jej zašlěte jako přílohu na email ivana.hadacova@lfmotol.cuni.cz nebo poštou MUDr. Ivaně Hadačové, OKH FN Motol, V úvalu 84, 150 06, Praha 5. Kontaktovali jsme i Úřad pro ochranu osobních dat a bylo nám sděleno, že způsob sběru dat tak jak je dotazník formulován je bezproblémový.

Dotazník ke stažení jako pdf nebo doc.